ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
w

Camperspol Andrzej Cielejewski 

Drogi Kliencie,
Poniżej przedstawiamy informacje o tym w jaki sposób, w jakich celach oraz w jakim zakresie przetwarzamy dane osobowe.

 KIM JESTEŚMY:

Informujemy, że głównym administratorem danych osobowych jest Camperspol Andrzej Cielejewski  ul. Fabianowska 58A, 62-064 Plewiska, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, NIP 7771513623 , REGON 630454638,. Od dnia 25.05.2018 r. będzie możliwość skontaktowania się z administratorem danych osobowych za pośrednictwem adresu e -mail: biuro@camperspol.pl

 SKĄD POSIADAMY TWOJE DANE OSOBOWE:

Dane osobowe pozyskujemy przede wszystkim od Kupującego, które Klient podaje nam podczas zakupów bezpośrednio lub przy użyciu systemu teleinformatycznego (telefonicznie lub mailowo). Dodatkowe dane osobowe, dotyczące np. adresu zamieszkania lub numeru NIP, otrzymujemy od Kupującego w związku z realizacją transakcji sprzedaży urządzeń i/lub usług oraz z ogłoszeń przetargowych. Dane uzyskujemy również w związku z rezerwacjami towarów, składanymi przez Klientów reklamacjami oraz w ramach kontaktu z naszymi konsultantami.

ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

Twoje dane przetwarzamy w następującym zakresie

 

DANE OSOBOWE BĘDĄ PRZETWARZANE PRZEZ CAMPERSPOL ANDRZEJ CIELEJEWSKI W SZCZEGÓLNOŚCI:

 1. Na podstawie zgody wyrażonej przez klienta w celu:
 1. Przekazywania klientowi niezbędnych w procesie sprzedażowym informacji tj. regulaminu, cennika, informacji o zmianie nazwy firmy, adresu lub siedziby, potwierdzenia przyjęcia zamówienia, reklamacji i udzielenia na nią odpowiedzi na wskazany adres poczty elektronicznej (e-mail);

Szczegółowe dane na temat gromadzenia i wykorzystywania danych znajdują się Polityce prywatności firmy, znajdującej się pod adresem polityka prywatności.

 1. Marketingu bezpośredniego produktów i usług Camperspol Andrzej Cielejewski

Marketing bezpośredni może być realizowany przez Camperspol Andrzej Cielejewski za pomocą środków komunikacji elektronicznej tj. e-mail, oraz telekomunikacyjnych urządzeń końcowych tj. telefon.

 1. W celu:
 1. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 2. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych);
 1. Na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Camperspol Andrzej Cielejewski. w celu:
 1. Marketingu produktów i usług własnych, w tym spersonalizowanych na podstawie profilu klienta;
 2. Dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń;

 OKRES PRZEZ JAKI DANE OSOBOWE BĘDĄ PRZECHOWYWANE:

 Okres przez jaki przetwarzamy dane osobowe jest zależny od celu przetwarzania:  

KTO JEST ODBIORCĄ TWOICH DANYCH:

Dane Osobowe przekazujemy tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do zrealizowania zamówienia. Nie sprzedajemy Twoich danych, nie udostępniamy komercyjnie Twoich danych podmiotom trzecim.
Dane osobowe mogą zostać przekazane w celu realizacji zamówienia następującym podmiotom:

Dla każdego z tych celów przekazujemy tylko te dane, które są niezbędne dla jego osiągnięcia. Chcielibyśmy, abyś wiedział, że tam gdzie to możliwe stosujemy narzędzia anonimizacji lub pseudonimizacji, czyli takie działania, dzięki którym dla naszych partnerów i podwykonawców pozostajesz niemożliwy do zidentyfikowania, a gdzie my cały czas posiadamy Twoje dane.
 

Twoje dane osobowe w określonych przypadkach przetwarzamy nie jako administrator, lecz jako procesor, działający na zlecenie innych podmiotów. Podobnie może być i tak, że nasi pracownicy w określonych przypadkach działają w imieniu i na rzecz innego administratora danych. Są to następujące przypadki:

REGUŁY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych.

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DOTYCZĄ DANE OSOBOWE (ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679  Z DNIA 27-04-2016r.

 

 1. Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, informacji na temat ich przetwarzania oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania;
 2. Prawo do sprostowania swoich danych;
 3. Prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych przez Administratora;
 4. Prawo żądania od Administratora usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym);
 5. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
 6. Prawo do interwencji ludzkiej ze strony Administratora, wyrażenia własnego stanowiska;
 7. Prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego ze względu na naruszenie RODO;

 

Prawa wymienione powyżej w punktach 1-6 można zrealizować m.in. przez kontakt z Administratorem Danych (adres e-mail: biuro@camperspol.pl ).